Κώδικας Δεοντολογίας

Τα Μέλη της ΕΝΙΔΕΑ δεσμεύονται να ακολουθούν και να εφαρμόζουν τους κανόνες χρηστής συμπεριφοράς και συνεργασίας και να επιδεικνύουν ήθος στις συνδιαλλαγές τους τόσο με τους εργαζομένους, όσο και με τους πελάτες και τους ανταγωνιστές τους. Για την εκτέλεση υπηρεσιών προσωρινής απασχόλησης που τους ανατίθενται από πελάτες, τα Μέλη της ΕΝΙΔΕΑ καλύπτουν όλες τις κατά το νόμο εισφορές του εργοδότη και το καθιστούν σαφές στους εργαζόμενους, όπου και όποτε χρειαστεί.

Ειδικότερα, τα Μέλη φέρονται με σεβασμό στους ενδιαφερόμενους, στους υποψηφίους και τους εργαζομένους και τους βοηθούν όσο μπορούν παρέχοντας συμβουλές, κατεύθυνση και πρόσβαση στην εργασία εφ’ όσον η πρόσβαση συνάδει με την κείμενη νομοθεσία.

Η τελική απόφαση για την ανάληψη θέσης εργασίας από τον υποψήφιο εξαρτάται από το ενδιαφέρον του υποψηφίου για τη συγκεκριμένη εργασία και την πρόταση συνεργασίας του τελικού προσλαμβάνοντος προς τον υποψήφιο.

Τέλος, ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους να αναζητούν περαιτέρω μόρφωση και να μη διστάζουν να αναπτύσσουν νέες δεξιότητες.

1η Αρχή

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Όλα τα μέλη συμμορφώνονται με τις αρχές περί ίσης μεταχείρισης, άψογης επαγγελματικής συμπεριφοράς, περί μη αποκλεισμού και πλήρους ενσωμάτωσης στην κοινωνία όταν συνδιαλλάσσονται με υποψηφίους  και ασκούν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα κατά τρόπον ώστε να ενισχύεται η εύρυθμη λειτουργία, εικόνα και φήμη του κλάδου των εταιρειών Απασχόλησης.

2η Αρχή

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ

Τα Μέλη και το προσωπικό τους θα συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία, καταστατικά και μη διατάγματα καθώς και οποιαδήποτε επίσημη οδηγία σχετικά με τις Εταιρείες που ασχολούνται με το Ανθρώπινο Δυναμικό και την Απασχόληση.

3η Αρχή

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Τα μέλη θα εξασφαλίζουν ότι οι  υποψήφιοι ενημερώνονται λεπτομερώς για τις συνθήκες εργασίας τους, τη φύση της εργασίας που θα αναλάβουν, το ύψος των αποδοχών τους, τους όρους πληρωμής καθώς και για τις ώρες εργασίας τους.

Η αρχή συνάδει με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 91/533/EEC της 14/10/1991 σχετικά με την υποχρέωση των εργοδοτών να πληροφορούν τους εργαζομένους σχετικά με τους όρους και τις  συνθήκες εργασίας με βάση τη σύμβασή τους ή την εργασιακή τους σχέση.

4η Αρχή

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τα μέλη δεν θα χρεώνουν ούτε άμεσα ούτε έμμεσα κανενός είδους αμοιβή στους υποψηφίους που αναζητούν εργασία, όσον αφορά τις υπηρεσίες που τους παρέχουν σχετικά με την Απασχόληση τους ή την τοποθέτηση τους  είτε σε Προσωρινή είτε σε Μόνιμη Θέση.

5η Αρχή

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

 1. Τα μέλη καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να εκτιμούν ενδεχόμενους κινδύνους οι οποίοι σχετίζονται με την ασφάλεια και υγιεινή του χώρου στον οποίο πρόκειται να αποστείλουν εργαζόμενους.
 2. Τα μέλη θα ενημερώνουν τους  απασχολούμενους αν κάποιο συγκεκριμένο έργο ενέχει κάποιο κίνδυνο για την υγεία τους και την ασφάλειά τους.  Η αρχή αυτή συμμορφώνεται με την Κοινοτική Οδηγία 91/383/EEC της 25.6.1991 η οποία συμπληρώνει τα μέτρα που ενισχύουν τις βελτιώσεις περί την υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο της εργασίας και αφορά όλους τους εργαζομένους τόσο εκείνους που έχουν προσληφθεί με αορίστου όσο και εκείνους με τις ορισμένου χρόνου συμβάσεις.

6η Αρχή

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Τα μέλη θα θεσπίσουν εργασιακές πρακτικές οι οποίες προασπίζουν τους εργαζομένους έναντι οποιασδήποτε αντιεπαγγελματικής, μη νόμιμης και αντιδεοντολογικής διάκρισης.

7η Αρχή

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 1. Προώθηση και ενίσχυση αντικειμενικών τρόπων υπολογισμού των αμοιβών σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης και με βάση το Ν. 2956/2001.
 2. Τα μέλη της ένωσης δεν περιορίζουν το δικαίωμα των προσωρινά εργαζομένων να συνάψουν συμβάσεις μόνιμης απασχόλησης (σεβασμός της ελευθερία του συνέρχεσθε).
 3. Σύμφωνα με τους νόμους αλλά και την πρακτική τα μέλη της Ένωσης δεν παρέχουν προσωρινά απασχολούμενους σε εταιρείες προς αντικατάσταση εργαζομένων οι οποίοι απεργούν.

8η Αρχή

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 1. Τα Μέλη θα διασφαλίζουν την Τήρηση του Απορρήτου σε όλες τους τις συναλλαγές.
 2. Τα Μέλη και το προσωπικό τους θα βεβαιώνονται ότι τους έχει παρασχεθεί προηγούμενη τεκμηριωμένη άδεια πριν εμφανίσουν ή υποβάλλουν εμπιστευτικές ή προσωπικές πληροφορίες για τους υποψηφίους.

Η αρχή αυτή συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή οδηγία 95/46/EC της 24.10.95 σχετικά με την προστασία των ατόμων και των προσωπικών τους δεδομένων καθώς και την ελεύθερη διακίνηση τέτοιων στοιχείων.

9η Αρχή

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Τα μέλη θα εργάζονται με επιμέλεια ώστε να αναπτύσσουν και διατηρούν ένα ικανοποιητικό και πάντα άριστο επίπεδο επαγγελματικής  γνώσης.
 2. Τα μέλη θα διασφαλίζουν ότι το προσωπικό τους είναι επαρκώς εκπαιδευμένο και διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα ώστε να διεκπεραιώσει τα καθήκοντα που αναλαμβάνει εξασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

10η Αρχή

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τα μέλη θα εξασφαλίζουν ώστε οι αμοιβαίες σχέσεις βασίζονται στις αρχές  του θεμιτού ανταγωνισμού.

 • Σχετικά

  © 2010 ΕΝΙΔΕΑ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.