Skip to main content

Κώδικας Δεοντολογίας

Τα μέλη της ΕΝΙΔΕΑ δεσμεύονται να ακολουθούν και να εφαρμόζουν τους κανόνες σωστής συμπεριφοράς και συνεργασίας και να επιδεικνύουν ήθος στις συνδιαλλαγές τους τόσο με τους εργαζομένους, όσο και με τους πελάτες και τους ανταγωνιστές τους. Για την εκτέλεση υπηρεσιών απασχόλησης που τους ανατίθενται από πελάτες, τα μέλη της ΕΝΙΔΕΑ καλύπτουν όλες τις κατά το νόμο εισφορές του εργοδότη και το καθιστούν σαφές στους εργαζόμενους, όπου και όποτε χρειαστεί.

Ειδικότερα, τα μέλη φέρονται με σεβασμό στους ενδιαφερόμενους, στους υποψηφίους και τους εργαζομένους και τους βοηθούν όσο μπορούν παρέχοντας συμβουλές, κατεύθυνση και πρόσβαση στην εργασία εφ’ όσον η πρόσβαση συνάδει με την κείμενη νομοθεσία.

Η τελική απόφαση για την ανάληψη θέσης εργασίας από τον υποψήφιο εξαρτάται από το ενδιαφέρον του υποψηφίου για τη συγκεκριμένη εργασία και την πρόταση συνεργασίας του τελικού προσλαμβάνοντος προς τον υποψήφιο.

Τέλος, ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους να αναζητούν περαιτέρω μόρφωση και να μη διστάζουν να αναπτύσσουν νέες δεξιότητες.

Σεβασμός των νόμων

Τα μέλη συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία, τις προβλεπόμενες και μη στο καταστατικό απαιτήσεις και την επίσημη καθοδήγηση που καλύπτει τις δραστηριότητές τους. Αυτή η αρχή καλύπτει ρητά την απαγόρευση χρήσης καταναγκαστικής εργασίας ή δουλείας, εμπορίας ανθρώπων και παιδικής εργασίας.

Τα μέλη τηρούν τις υψηλότερες αρχές της ηθικής, της ακεραιότητας, της επαγγελματικής συμπεριφοράς και της δίκαιης πρακτικής στην αντιμετώπιση των ατόμων που αναζητούν εργασία, των εργαζομένων και των εταιρειών-χρηστών και διεξάγουν τις δραστηριότητές τους με τρόπο σχεδιασμένο να βελτιώνει τη λειτουργία, την εικόνα και τη φήμη του κλάδου.

Σεβασμός της ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς

Σεβασμός της δωρεάν παροχής υπηρεσιών σε άτομα που αναζητούν εργασία

Τα μέλη δεν χρεώνουν άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει, καμία αμοιβή ή έξοδα στα άτομα που αναζητούν εργασία και τους εργαζομένους, για τις υπηρεσίες που σχετίζονται άμεσα με την προσωρινή ανάθεση ή τη μόνιμη τοποθέτηση προσωπικού.

Τα μέλη διασφαλίζουν ότι στους εργαζόμενους που απασχολούνται παρέχονται λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες εργασίας τους, τη φύση της εργασίας που πρέπει να αναληφθεί, το ύψος των αποδοχών τους και τις ώρες εργασίας, σε γλώσσα που κατανοούν. Πρέπει να διασφαλίζουν ότι η συγκατάθεση του εργαζομένου λαμβάνεται χωρίς εξαναγκασμό.

Σεβασμός της διαφάνειας των όρων δέσμευσης

Σεβασμός της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία

Τα μέλη δρουν επιμελώς στην εκτίμηση των κινδύνων προκειμένου να προάγουν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στον χώρο εργασίας τους. Επιπροσθέτως, ενημερώνουν τους εργαζομένους όποτε έχουν λόγους να πιστεύουν ότι οποιαδήποτε συγκεκριμένη ανάθεση προκαλεί κίνδυνο επαγγελματικής υγείας ή ασφάλειας.

Τα μέλη αντιμετωπίζουν τους εργαζομένους χωρίς διακρίσεις βάσει φυλής, χρώματος, φύλου, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, εθνικής προέλευσης, κοινωνικής καταγωγής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής παράνομων και ανήθικων διακρίσεων που καλύπτονται από την εθνική νομοθεσία και πρακτική, όπως η ηλικία ή η αναπηρία. Προωθούνται δίκαιες, αντικειμενικές και διαφανείς αρχές για τον υπολογισμό των αμοιβών των εργαζομένων, λαμβάνοντας υπόψη την εθνική νομοθεσία και τις πρακτικές.

Σεβασμός της αρχής της μη διάκρισης

Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων

Τα μέλη σε καμία περίπτωση δεν αρνούνται στους υπαλλήλους τους το δικαίωμα της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Δεν απαιτούν από τους εργαζομένους να παρέχουν χρηματική κατάθεση ή άλλη εγγύηση ως προϋπόθεση απασχόλησης και δεν παρακρατούν τις ταυτότητες των εργαζομένων, τα διαβατήρια ή άλλα έγγραφα διαμονής, ή άλλα προσωπικά αντικείμενα.
Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική, οι ιδιωτικές εταιρείες απασχόλησης δεν θέτουν τους εργαζομένους στη διάθεση μιας εταιρείας-χρήστη για να αντικαταστήσουν τους εργαζομένους της εταιρείας που απεργούν νόμιμα.

Τα μέλη διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα σε όλες τις συναλλαγές τους. Επίσης, διασφαλίζουν ότι έχει δοθεί και τεκμηριωθεί άδεια πριν από την αποκάλυψη, την εμφάνιση, την υποβολή ή την αναζήτηση εμπιστευτικών ή προσωπικών πληροφοριών ή δεδομένων που λαμβάνονται σχετικά με τις δραστηριότητες απασχόλησης και πρόσληψης.

Σεβασμός της εμπιστευτικότητας

Σεβασμός της ποιότητας των υπηρεσιών και του θεμιτού ανταγωνισμού

Τα μέλη διασφαλίζουν ότι το προσωπικό τους είναι επαρκώς εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο ώστε να αναλαμβάνει τις ευθύνες του και να διασφαλίζει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Ακόμη, διασφαλίζουν τις αμοιβαίες σχέσεις που βασίζονται στον θεμιτό ανταγωνισμό. Δεν συζητούν από κοινού κανένα θέμα που θα ενέπιπτε στον αντιανταγωνιστικό κανονισμό.

Τα μέλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε έννομη προστασία, όπως προβλέπεται από τον νόμο, και σε αξιόπιστους μηχανισμούς καταγγελιών, χωρίς φόβο αντιποίνων ή διακρίσεων.

Σεβασμός της πρόσβασης σε έννομη προστασία