Κώδικας Δεοντολογίας

Τα μέλη της ΕΝΙΔΕΑ δεσμεύονται να ακολουθούν και να εφαρμόζουν τους κανόνες σωστής συμπεριφοράς και συνεργασίας και να επιδεικνύουν ήθος στις συνδιαλλαγές τους τόσο με τους εργαζομένους, όσο και με τους πελάτες και τους ανταγωνιστές τους. Για την εκτέλεση υπηρεσιών απασχόλησης που τους ανατίθενται από πελάτες, τα μέλη της ΕΝΙΔΕΑ καλύπτουν όλες τις κατά το νόμο εισφορές του εργοδότη και το καθιστούν σαφές στους εργαζόμενους, όπου και όποτε χρειαστεί.

Ειδικότερα, τα μέλη φέρονται με σεβασμό στους ενδιαφερόμενους, στους υποψηφίους και τους εργαζομένους και τους βοηθούν όσο μπορούν παρέχοντας συμβουλές, κατεύθυνση και πρόσβαση στην εργασία εφ’ όσον η πρόσβαση συνάδει με την κείμενη νομοθεσία.

Η τελική απόφαση για την ανάληψη θέσης εργασίας από τον υποψήφιο εξαρτάται από το ενδιαφέρον του υποψηφίου για τη συγκεκριμένη εργασία και την πρόταση συνεργασίας του τελικού προσλαμβάνοντος προς τον υποψήφιο.

Τέλος, ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους να αναζητούν περαιτέρω μόρφωση και να μη διστάζουν να αναπτύσσουν νέες δεξιότητες.

Σεβασμός στους νόμους

Τα Μέλη και το προσωπικό τους θα συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία, καταστατικά και μη διατάγματα καθώς και οποιαδήποτε επίσημη οδηγία σχετικά με τις Εταιρείες που ασχολούνται με το Ανθρώπινο Δυναμικό και την Απασχόληση.

Όλα τα μέλη συμμορφώνονται με τις αρχές περί ίσης μεταχείρισης, άψογης επαγγελματικής συμπεριφοράς, περί μη αποκλεισμού και πλήρους ενσωμάτωσης στην κοινωνία όταν συνδιαλλάσσονται με υποψηφίους και ασκούν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα κατά τρόπον ώστε να ενισχύεται η εύρυθμη λειτουργία, εικόνα και φήμη του κλάδου των εταιρειών Απασχόλησης.

Σεβασμός των κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας

Σεβασμός της δωρεάν παροχής υπηρεσιών προς όλους τους υποψηφίους που αναζητούν εργασία

Τα μέλη δεν θα χρεώνουν ούτε άμεσα ούτε έμμεσα κανενός είδους αμοιβή στους υποψηφίους που αναζητούν εργασία, όσον αφορά τις υπηρεσίες που τους παρέχουν σχετικά με την απασχόληση τους ή την τοποθέτηση τους  είτε σε προσωρινή είτε σε μόνιμη Θέση.

Τα μέλη θα εξασφαλίζουν ότι οι  υποψήφιοι ενημερώνονται λεπτομερώς για τις συνθήκες εργασίας τους, τη φύση της εργασίας που θα αναλάβουν, το ύψος των αποδοχών τους, τους όρους πληρωμής καθώς και για τις ώρες εργασίας τους.

Η αρχή συνάδει με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 91/533/EEC της 14/10/1991 σχετικά με την υποχρέωση των εργοδοτών να πληροφορούν τους εργαζομένους σχετικά με τους όρους και τις  συνθήκες εργασίας με βάση τη σύμβασή τους ή την εργασιακή τους σχέση.

Σεβασμός της αρχής της διαφάνειας ως προς τους όρους απασχόλησης

Σεβασμός της ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία

Τα μέλη καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να εκτιμούν ενδεχόμενους κινδύνους οι οποίοι σχετίζονται με την ασφάλεια και υγιεινή του χώρου στον οποίο πρόκειται να αποστείλουν εργαζόμενους.

Τα μέλη θα ενημερώνουν τους  απασχολούμενους αν κάποιο συγκεκριμένο έργο ενέχει κάποιο κίνδυνο για την υγεία τους και την ασφάλειά τους.  Η αρχή αυτή συμμορφώνεται με την Κοινοτική Οδηγία 91/383/EEC της 25.6.1991 η οποία συμπληρώνει τα μέτρα που ενισχύουν τις βελτιώσεις περί την υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο της εργασίας και αφορά όλους τους εργαζομένους τόσο εκείνους που έχουν προσληφθεί με αορίστου όσο και εκείνους με τις ορισμένου χρόνου συμβάσεις.

Τα μέλη θα θεσπίσουν εργασιακές πρακτικές οι οποίες προασπίζουν τους εργαζομένους έναντι οποιασδήποτε αντιεπαγγελματικής, μη νόμιμης και αντιδεοντολογικής διάκρισης.

Σεβασμός της διαφορετικότητας

Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων

Προώθηση και ενίσχυση αντικειμενικών τρόπων υπολογισμού των αμοιβών σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης και με βάση το Ν. 2956/2001.
Τα μέλη της ένωσης δεν περιορίζουν το δικαίωμα των προσωρινά εργαζομένων να συνάψουν συμβάσεις μόνιμης απασχόλησης (σεβασμός της ελευθερία του συνέρχεσθε).
Σύμφωνα με τους νόμους αλλά και την πρακτική τα μέλη της Ένωσης δεν παρέχουν προσωρινά απασχολούμενους σε εταιρείες προς αντικατάσταση εργαζομένων οι οποίοι απεργούν.

Τα Μέλη θα διασφαλίζουν την Τήρηση του Απορρήτου σε όλες τους τις συναλλαγές.

Τα Μέλη και το προσωπικό τους θα βεβαιώνονται ότι τους έχει παρασχεθεί προηγούμενη τεκμηριωμένη άδεια πριν εμφανίσουν ή υποβάλλουν εμπιστευτικές ή προσωπικές πληροφορίες για τους υποψηφίους.

Η αρχή αυτή συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή οδηγία 95/46/EC της 24.10.95 σχετικά με την προστασία των ατόμων και των προσωπικών τους δεδομένων καθώς και την ελεύθερη διακίνηση τέτοιων στοιχείων.

Σεβασμός του απορρήτου

Σεβασμός του θεμιτού ανταγωνισμού

Τα μέλη θα εξασφαλίζουν ώστε οι αμοιβαίες σχέσεις βασίζονται στις αρχές  του θεμιτού ανταγωνισμού.

Οι ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση στην περίθαλψη, όπως προβλέπεται από το νόμο, και σε αξιόπιστους μηχανισμούς καταγγελιών, χωρίς τον φόβο αντικατηγορίας, αρνητικής προκατάληψης ή διάκρισης προς το άτομό τους.

Σεβασμός στην πρόσβαση στην περίθαλψη


Start typing and press Enter to search

Shopping Cart